Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.378/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS ) AE . – ΑΔΑ: ΨΟΨ446907Θ-Ρ67

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.378/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια
"ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " από την εταιρεία ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS ) AE .
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 11:38:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΨ446907Θ-Ρ67
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου