ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ" – ΑΔΑ: ΨΟΑ446907Θ-ΦΚΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ"
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 15:20:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑ446907Θ-ΦΚΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου