ΧΕ-47 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΜΦΟ46907Θ-ΕΕ0

Θέμα: ΧΕ-47 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 08:58:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΦΟ46907Θ-ΕΕ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου