Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.197/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES ABEE (ΕΛΛΑΣ) – ΑΔΑ: ΨΚΧΡ46907Θ-ΧΚ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.197/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES ABEE (ΕΛΛΑΣ)
Ημερομηνία: 09/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 12:42:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΧΡ46907Θ-ΧΚ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου