ΧΕ-23 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023 – ΑΔΑ: ΨΚΑΞ46907Θ-Ξ1Ζ

Θέμα: ΧΕ-23 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023
Ημερομηνία: 16/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 14:57:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΑΞ46907Θ-Ξ1Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου