Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.251/2022 Π8Θ5 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: ΨΙΚΙ46907Θ-ΘΙΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.251/2022 Π8Θ5 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 16/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 12:20:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚΙ46907Θ-ΘΙΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου