Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE. – ΑΔΑ: ΨΓΖΛ46907Θ-ΞΥΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ "
από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE.
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/01/2023 14:27:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΖΛ46907Θ-ΞΥΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου