ΧΕ-43 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2067/2022 – ΑΔΑ: ΨΓΖΦ46907Θ-5ΣΥ

Θέμα: ΧΕ-43 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2067/2022
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 08:57:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΖΦ46907Θ-5ΣΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου