Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 56/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΓΑΥ46907Θ-ΛΚΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 56/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:07:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΑΥ46907Θ-ΛΚΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου