Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021(θέμα 9ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΑΜΟΓΗ ΛΟΓ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΦΥΞ46907Θ-ΚΜΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021(θέμα 9ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΑΜΟΓΗ ΛΟΓ ΣΥΣΤ/ΤΟΣ
από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 11:47:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΥΞ46907Θ-ΚΜΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου