ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ , ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΦΨΦ46907Θ-4Χ8

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ , ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 13:16:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΨΦ46907Θ-4Χ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου