Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29/28-12-2022 (θέμα 3) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2023 έως 30-06-2023 με ημ/νια απόδοσης 31-07-2023 στο όνομα του υπόλογου ΡΟΓΚΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. – ΑΔΑ: ΨΦΟ446907Θ-ΒΓ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29/28-12-2022 (θέμα 3) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-01-2023 έως 30-06-2023
με ημ/νια απόδοσης 31-07-2023 στο όνομα του υπόλογου ΡΟΓΚΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2023 09:23:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΟ446907Θ-ΒΓ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου