Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΦΧΓ46907Θ-ΘΙΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 07:38:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΧΓ46907Θ-ΘΙΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου