Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ160/2022 Π13Θ2 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ " από την εταιρεία ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ (ΥΠΟΛ ΣΥΜΒ ΔΕΣΜ 2022 175) – ΑΔΑ: ΨΦΑ446907Θ-ΚΟ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ160/2022 Π13Θ2 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ "
από την εταιρεία ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ (ΥΠΟΛ ΣΥΜΒ ΔΕΣΜ 2022 175)
Ημερομηνία: 19/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/01/2023 13:19:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΑ446907Θ-ΚΟ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου