Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.394/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ " από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: ΨΧ6Χ46907Θ-ΛΒ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.394/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ "
από την εταιρεία BBD ΝΙΚ ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 11/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2023 14:55:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ6Χ46907Θ-ΛΒ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου