ΧΕ-41 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022 – ΑΔΑ: ΨΑΟΗ46907Θ-ΧΥ7

Θέμα: ΧΕ-41 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 08:30:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΟΗ46907Θ-ΧΥ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου