ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ – ΑΔΑ: Ψ9ΞΛ46907Θ-ΘΒΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2023 08:57:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΞΛ46907Θ-ΘΒΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου