Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.407/2022 Π26Θ6 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ " από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE – ΑΔΑ: Ψ9ΒΧ46907Θ-ΣΚΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.407/2022 Π26Θ6 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ "
από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE
Ημερομηνία: 11/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/01/2023 09:55:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΒΧ46907Θ-ΣΚΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου