ΧΕ-8 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023 – ΑΔΑ: Ψ8ΩΖ46907Θ-ΜΓΟ

Θέμα: ΧΕ-8 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 09:38:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΩΖ46907Θ-ΜΓΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου