Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.415/2022 Π28Θ3 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ " από την εταιρεία SYN INNOVATION LABORATORIES SA – ΑΔΑ: Ψ84Ε46907Θ-Ω4Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.415/2022 Π28Θ3 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ "
από την εταιρεία SYN INNOVATION LABORATORIES SA
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2023 09:24:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ84Ε46907Θ-Ω4Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου