ΧΕ-54 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ -ΛΗΨΗΣ BACKUP " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1889/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ6Ω946907Θ-1ΡΡ

Θέμα: ΧΕ-54 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ " ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ -ΛΗΨΗΣ BACKUP " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1889/2022 )
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 08:16:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ω946907Θ-1ΡΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου