ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΔΑ: Ψ6ΓΚ46907Θ-ΨΤΓ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2023 14:57:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΓΚ46907Θ-ΨΤΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου