Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.388/22 & 389/22 Συμβάσεων του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ " από τις εταιρείες ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ. – ΑΔΑ: Ψ6Α046907Θ-ΖΞΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.388/22 & 389/22 Συμβάσεων του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ "
από τις εταιρείες ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ.
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 14:49:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Α046907Θ-ΖΞΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου