Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 28/16-12-2022(θέμα ΕΗΔ53ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ – ΑΔΑ: Ψ5ΨΘ46907Θ-ΣΝ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 28/16-12-2022(θέμα ΕΗΔ53ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 12:07:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΨΘ46907Θ-ΣΝ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου