ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΔΑ: Ψ5ΛΡ46907Θ-Γ96

Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 13:25:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΛΡ46907Θ-Γ96
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου