Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE – ΑΔΑ: Ψ2ΘΡ46907Θ-9Ι1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ "
από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 12:09:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΘΡ46907Θ-9Ι1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου