Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 24/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΩΠ46907Θ-ΜΦΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 24/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 11:41:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΠ46907Θ-ΜΦΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου