ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ – ΑΔΑ: Ψ2ΧΜ46907Θ-Ζ7Υ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2023 11:03:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΧΜ46907Θ-Ζ7Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου