Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ. πρωτ. 1515/24-01-2023, 1516/24-01-2023, 1204/19-01-2023 εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Διοικητή Ευάγγελου Μ Χατζημαργαρίτη στην Αθήνα με επιστροφή – ΑΔΑ: Ψ22146907Θ-ΝΜ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ. πρωτ. 1515/24-01-2023, 1516/24-01-2023, 1204/19-01-2023 εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Διοικητή Ευάγγελου Μ Χατζημαργαρίτη στην Αθήνα με επιστροφή
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 10:22:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ22146907Θ-ΝΜ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου