Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ391/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΩΝ " από την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ (προηγ 3606/2022 πολυετης) – ΑΔΑ: Ψ0ΜΒ46907Θ-74Ρ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ391/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΩΝ "
από την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ (προηγ 3606/2022 πολυετης)
Ημερομηνία: 17/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 13:58:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΒ46907Θ-74Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου