Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.375/2022 Π25Θ26 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ " από την εταιρεία ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EYELENS – ΑΔΑ: Ψ07Κ46907Θ-ΓΑΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.375/2022 Π25Θ26 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EYELENS
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:08:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ07Κ46907Θ-ΓΑΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου