Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ VENTURI – ΑΔΑ: ΩΜΕΣ46907Θ-Μ6Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ VENTURI
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 09:48:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΕΣ46907Θ-Μ6Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου