Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.197/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ABEE – ΑΔΑ: ΩΧ9Ρ46907Θ-ΣΡΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.197/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ABEE
Ημερομηνία: 23/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2023 14:24:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ9Ρ46907Θ-ΣΡΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου