ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ". – ΑΔΑ: ΩΧ5646907Θ-9Υ3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
" ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ".
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:44:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ5646907Θ-9Υ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου