Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE – ΑΔΑ: Ω8Κ346907Θ-8ΛΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ "
από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 10:30:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Κ346907Θ-8ΛΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου