Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.251/2022 ΓΝΧ απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΒΕΝΖΙΝΗ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 9Β2Κ46907Θ-1ΧΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.251/2022 ΓΝΧ απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΒΕΝΖΙΝΗ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 19/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/01/2023 13:07:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Β2Κ46907Θ-1ΧΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου