Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.167/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. – ΑΔΑ: 9ΨΧ546907Θ-Ν46

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.167/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 12:34:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΧ546907Θ-Ν46
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου