ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV09100000-0) – ΑΔΑ: 9Μ6Ζ46907Θ-ΧΒΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV09100000-0)
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 18:39:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ6Ζ46907Θ-ΧΒΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου