Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ401/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΧ ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ " από την εταιρεία ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 9Λ1Α46907Θ-ΟΚ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ401/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΧ ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ "
από την εταιρεία ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 19/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/01/2023 10:33:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ1Α46907Θ-ΟΚ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου