Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.388/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΙΒΛΙΑ " από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 9ΙΩ146907Θ-Τ9Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.388/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΙΒΛΙΑ "
από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 16/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 12:03:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΩ146907Θ-Τ9Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου