Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 373/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " από την εταιρεία BBD NIK. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ. – ΑΔΑ: 9Ι1046907Θ-ΖΗ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 373/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ "
από την εταιρεία BBD NIK. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ.
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2023 14:37:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι1046907Θ-ΖΗ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου