ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ – ΑΔΑ: 9ΦΥΓ46907Θ-6ΗΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 11:18:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΥΓ46907Θ-6ΗΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου