ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID S6 ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 9Ε0Β46907Θ-Ψ0Μ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID S6 ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:07:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε0Β46907Θ-Ψ0Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου