6 ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΑ: 9Χ8Α46907Θ-6ΤΗ

Θέμα: 6 ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 16/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 14:32:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ8Α46907Θ-6ΤΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου