Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ390/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΩΝ " από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ (προηγ 3606/2022 πολυετης) – ΑΔΑ: 99ΝΤ46907Θ-Ι6Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ390/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΩΝ "
από την εταιρεία ΛΑΚΡΕ ΑΕ (προηγ 3606/2022 πολυετης)
Ημερομηνία: 17/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 13:56:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΝΤ46907Θ-Ι6Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου