Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 98ΚΘ46907Θ-ΗΔΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 12:29:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΚΘ46907Θ-ΗΔΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου