Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: 977546907Θ-Ψ61

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 12:32:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 977546907Θ-Ψ61
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου