Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ61/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ – ΑΔΑ: 948Σ46907Θ-Λ20

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ61/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 16/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 12:13:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 948Σ46907Θ-Λ20
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου