ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 6ΖΥΝ46907Θ-ΞΦ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2023 14:31:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΥΝ46907Θ-ΞΦ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου