Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.230/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ " από την εταιρεία ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΑΔΑ: 6Ζ4Ε46907Θ-92Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.230/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "
από την εταιρεία ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 13:58:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ4Ε46907Θ-92Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου